Tên và địa chỉ

Ricola AG
Baselstrasse 31
4242 Laufen
Schweiz

Thành viên hội đồng quản trị

Thomas Patrick Meier (Vorsitzender), Martin Messerli (Stellvertreter Vorsitz), Stefan Boenders, Patrik Hänggi, René Schori, Evelyne Landolt, Bill Higgins, Frédéric Pirard, Ram Golikere

Liên hệ Ricola

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề nghị nào, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Mail:    info@ricola.com
Tel.:     +41 (0)61 765 41 21
Fax:     +41 (0)61 765 41 22

Đăng ký thương mại

Phòng đăng ký thương mại Bang Basel-Landschaft

Số đăng ký thương mại: CH-280.3.918.712-9

Mã số thuế

CHE-102.200.964

Thực hiện kỹ thuật, tư vấn và hỗ trợ

YOO AG
Hirschgässlein 11
4051 Basel

Tel. +41 61 271 62 21
www.yooapps.com

Thiết kế Web

atelier MUY

Zeltweg 27
8032 Zürich
www.atelier-muy.ch

Hình ảnh

Hình ảnh của Ricola được tạo ra thông qua sự hợp tác với nhiếp ảnh gia Markus Bühler-Rasom.