สิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในเว็บไซต์ Ricola นั้นได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางการค้า โดยที่เนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสามารถทำให้เข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ เว็บไซต์ Ricola บางแห่งยังมีรูปภาพที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามด้วย

Kräuterzentrum“ © Simone Bossi ช่างภาพ

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเว็บไซต์ของ Ricola ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งใช้บังคับเฉพาะกับแบรนด์ ป้ายชื่อ โลโก้ เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ใด ๆ ของ Ricola เท่านั้น แบรนด์และองค์ประกอบการออกแบบที่ใช้ในหน้าเพจของเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Ricola Group AG

ข้อมูลการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ได้รับการดำเนินการและประมวลผลด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำหรือความถูกต้องของข้อมูลไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซต์นี้จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ Ricola เว้นแต่เกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดย Ricola

ข้อมูลใบอนุญาต

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Ricola เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมาย และลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครอง เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Ricola หรือบุคคลที่สาม

การแก้ปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ (ODR) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เสนอแพลตฟอร์มสำหรับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์เอาไว้ แพลตฟอร์มนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาทนอกศาลเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาในสัญญาการขายและบริการทางออนไลน์

แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

เราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทนอกศาลต่อหน้าอนุญาโตตุลาการผู้บริโภคแต่อย่างใด