Autorské právo

Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafiky, hudba, animácie a videá, ako aj ich umiestnenie na webových stránkach spoločnosti Ricola podliehajú ochrane autorského práva a iných ochranných zákonov. Obsah týchto webových stránok sa nesmie na komerčné účely kopírovať, spracovávať, meniť ani sprístupňovať tretím osobám. Niektoré webové stránky spoločnosti Ricola obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú právu Copyright tretích osôb.

Bylinkové centrum“ © Simone Bossi Fotograf

Právo k ochranným známkam

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky výrobné značky na webových stránkach spoločnosti Ricola chránené právom k ochranným známkam. To platí zvlášť pre značky Ricola, firemné a produktové logá. Značky a návrhové prvky, použité na našich stránkach, sú duševným vlastníctvom spoločnosti Ricola Group AG.

Ručenie

Táto webová stránka bola zostavená s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu nie je možné ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Každé ručenie za škody, ktoré vzniknú z používania tejto webovej stránky, je vylúčené, pokiaľ sa netýka úmyslu alebo hrubej nedbalosti spoločnosti Ricola.

Licenčné práva

Duševné vlastníctvo ako patenty, značky a autorské práva, obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti Ricola, sú chránené. Prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľuje žiadna licencia na používanie duševného vlastníctva spoločnosti Ricola alebo tretích osôb.

Online urovnanie sporov (OS)

Informácia k online urovnaniu sporov (platí iba pre krajiny EÚ): Európska komisia pripravuje platformu k online urovnaniu sporov (OS). Táto platforma má slúžiť ako nábeh pre mimoriadne urovnanie sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností online kúpnych zmlúv a online služobných zmlúv.

Platformu nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezúčastňujeme sa na procese na urovnaní sporov pred zmierovacím súdom spotrebiteľov.