Wskazówki prawne

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, diagramy, dźwięk, animacje i wideo oraz ich układ na stronach internetowych Ricola podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i innych ustaw. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana lub udostępnianie osobom trzecim treści niniejszych stron internetowych w celach handlowych. Ponadto niektóre strony internetowe Ricola zawierają zdjęcia, które są chronione prawem autorskim osób trzecich.

Kräuterzentrum” © fotograf Simone Bossi

Prawo znaków towarowych

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Ricola są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek oraz logo firmowych i produktowych Ricola. Marki i elementy graficzne wykorzystywane na naszych stronach internetowych są własnością intelektualną firmy Ricola Group AG.

Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została wykonana z największą starannością. Pomimo tego nie gwarantujemy, iż znajdujące się na niej informacje są dokładne i wolne od błędów. Wszelka odpowiedzialność za szkody wyrządzone pośrednio lub bezpośrednio w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest wykluczona, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ricola.

Prawa licencyjne

Elementy własności intelektualnej stanowiące treść strony internetowej firmy Ricola, w tym patenty, marki i prawa autorskie, są chronione. Poprzez niniejszą stronę internetową nie można uzyskać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firmy Ricola lub osób trzecich.

Internetowy system rozstrzygania sporów

Informacja na temat rozwiązywania sporów online (dotyczy tylko krajów UE): Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online. Platforma ta ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących umownych zobowiązań z tytułu umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.

Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie bierzemy udziału w procedurze rozwiązywania sporów przed pozasądowym organem rozstrzygającym spory konsumenckie.