1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel van Ricola op de website-pagina van Ricola (hierna verder te noemen “Actie”). Ricola wordt in Nederland gedistribueerd door Concorp B.V., gevestigd aan De Lind 28 te Oisterwijk (KvK 18047344).

1.1.2 Deze actievoorwaarden staan vermeld op de actiesite.

1.1.3 Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Ricola handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.1.4 De Actie wordt georganiseerd door Ricola ter promotie van het merk door middel van het weggeven van honderd ‘Wellnesspakketten‘, aan de deelnemers van de Actie.

1.1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. DE ACTIE

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de website-pagina van Ricola.

2.1.2 De Actie loopt vanaf woensdag 7 oktober 2020 tot en met donderdag 31 december 2020, waarna deelname niet meer mogelijk is. Deelnemers die reageren ná 20 december 2020 zijn uitgesloten van deelname en maken geen kans op de prijzen.

2.1.3 De prijs die beschikbaar wordt gesteld, is als volgt:

Twee dagentree kaarten voor een resort naar keuze via dagjewellness.nl. Met als extra verrassing een luxe box met daarin diverse producten van Treatments en een aantal Ricola producten zoals de nieuwe Eucalyptus kruidenpastilles.

2.1.4 Ricola zal de eventueel door de winnaar van de Actie verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld.

2.1.5 Deelnemers aan de Actie maken kans op de in artikel 2.1.3 bedoelde prijs.

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtname van deze actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is niet toegestaan.

2.2.3 Een deelnemer betreft een natuurlijke persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname. Concorp is te allen tijde bevoegd om de deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen waarbij het BSN en de pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Minderjarige deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Concorp is te allen tijde bevoegd de deelnemer om bewijs daarvan te vragen.

2.2.4 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

a) medewerkers van Ricola;

b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.

2.2.5 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra communicatiekosten verschuldigd.

2.2.6 Deelname aan deze Actie kan uitsluitend via Internet.

2.3. Privacy

2.3.1 Ricola  verzamelt in het kader van de Actie de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de deelnemers. Ricola verzamelt de voornoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

- Ricola verwerkt de naam van de deelnemer zodat diens deelname aan de Actie kan worden geregistreerd;

- Ricola verwerkt de geboortedatum van de deelnemer zodat voorafgaande aan de deelname kan worden gecontroleerd of iemand ouder is dan 18 jaar;

- Ricola verwerkt het e-mailadres van de deelnemer voor targeting doeleinden via de social media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Twitter en uitsluitend voor zover de deelnemer daar bij zijn/haar aanmelding toestemming voor heeft gegeven. In dat geval zal Ricola het e-mailadres van de deelnemer doorgeven aan de voornoemde social media kanalen zodat deze kanalen de deelnemer gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen. De deelnemer kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen aan info.brands@concorp.nl. Voor meer informatie over de wijze waarop deze social media kanalen omgaan met privacy wordt verwezen naar de privacystatements van de betreffende kanalen.

- Daarnaast verwerkt Ricola de contactgegevens van de winnaars, zodat de prijs kan worden toegestuurd.

2.3.2 Voor meer informatie over de wijze waarop Ricola omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacy Policy op onze website.

2.3.3 Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Ricola tevens het recht om zijn naam voor marketing- en promotionele doeleinden van Ricola te gebruiken. Dit betekent concreet dat Ricola de deelnemer bij naam mag noemen in communicatie over de Actie. Ricola zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden (niet zijnde verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verstrekken of verkopen.

2.3.4 De deelnemer heeft te allen tijde het recht om Ricola te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen uit haar elektronische bestanden door middel van een e-mail aan info.brands@concorp.nl. Ricola zal zich houden aan haar verplichtingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende Nederlandse uitvoeringswetgeving

2.3.5 De persoonsgegevens zullen door Ricola niet langer worden bewaard, verwerkt en gebruikt dan nodig is om de Actie uit te voeren, de winnaars bekend te maken en een eventuele analyse van de gehele Actie uit te voeren, waaronder maar niet beperkt tot het bepalen van de respons op de Actie, tot in ieder geval een maximum van twee jaar.

2.4 Vaststelling van de winnaar

2.4.1 De bepaling van de winnaars zal plaatsvinden door middel van loting. Op 5 januari 2021 worden de winnaars bekend gemaakt.

2.4.2 Ricola zal de winnaars via een persoonlijke reactie via e-mail informeren. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Ricola, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. De winnaars kunnen tevens bekend gemaakt worden op de site en eventuele andere uitingen.

2.4.3 Indien men binnen 5 werkdagen geen contact heeft kunnen krijgen met de winnaar, zal de prijs voor diegene vervallen.

2.4.4 Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.4.5 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Ricola.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid Ricola

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Ricola garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 Ricola is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. Ricola geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/ of zetfouten zijn voorbehouden.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 Ricola behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik maken van de Actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen;

c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar info.brands@concorp.nl.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze Actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.

Oisterwijk, oktober 2020