Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. De teksten, foto’s en illustraties, grafieken, geluiden, animaties en video‘s alsook hun lay-out op de websites van Ricola worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid en veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast bevatten enkele websites van Ricola afbeeldingen die onder het auteursrecht van derden vallen.

Kräuterzentrum‘ © Simone Bossi Photographer

Merkenrecht

Voor zover niet anders aangegeven, vallen alle merken en logo’s op de websites van Ricola onder het merkenrecht. Dat geldt met name voor de merken, bedrijfslogo’s en productlogo’s van Ricola. De op onze websites gebruikte merken en vormgevingselementen zijn eigendom van Ricola Group AG.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de op de website weergegeven informatie geen fouten of onnauwkeurigheden bevat. Elke aansprakelijkheid voor enigerlei schade die direct of indirect uit het gebruik van deze website voortvloeit, is uitgesloten, in zoverre deze niet op opzet of grove nalatigheid van de zijde van Ricola berust.

Licentierechten

Het intellectueel eigendom op de website van Ricola, waaronder patenten, merken en auteursrechten, is beschermd. Met het onderhouden van deze website wordt derden geen licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van Ricola gegeven.

Onlinebeslechting van consumentengeschillen

Informatie over de onlinebeslechting van consumentengeschillen (alleen in EU-lidstaten): de Europese Commissie heeft consumenten een platform voor het online beslechten van geschillen ter beschikking gesteld. Dit platform dient als loket voor de buitengerechtelijke arbitrage van geschillen met betrekking tot verplichtingen bij online-aankopen en online-dienstverleningsovereenkomsten.

Het platform is te bereiken onder de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen niet deel aan een arbitrageprocedure voor het beslechten van consumentengeschillen.