De wedstrijd op de pagina @ricola_be is georganiseerd door Ricola SA, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufon (Suisse), hierna genoemd  «Ricola».
De deelnamecondities zijn hieronder gespecifieerd.
Indien de gebruiker deze niet aanvaardt, kan hij op geen enkele mogelijkheid deelnemen aan de wedstrijd.

Door de voorwaarden te accepteren, bevestigt de gebruiker dat hij reeds een INSTAGRAM account bezit alvorens deel te nemen aan deze wedstrijd. De gebruiker aanvaardt de condities voor deze wedstrijd en verklaart hierbij dat hij zich niet heeft ingeschreven op INSTAGRAM met als doel aan de wedstrijd deel te nemen.  

VERLOOP

De wedstrijd loopt van 10/09/2020 tot 16/09/2020 op de  instagram pagina @ricola_be.
Om deel te nemen aan de wedstrijd :

  1. Like de post van de wedstrijd op de account van  @ricola_be
  2. Abonneer U op het account van @ricola_be
  3. Nodig  2 vrienden uit met als opmerking zich te abonneren op de pagina @ricola_be
  4. Deel deze post in je verhaal om je winstkans te verhogen

1 deelnemer zal willekeurig gekozen worden om  de prijs te winnen.  Ook de 2 personen die de winnaar vermeld heeft, zullen een prijs verkrijgen.

PRIJS

Op het einde van de wedstrijd, zal 1 persoon onder alle deelnemers die de deelnamecondities gerespecteerd hebben, willekeurig gekozen worden.  De winnaar alsook de 2 personen die hij vermeld heeft, ontvangen elk 3 dozen Ricola snoepjes,  1 tote bag en 1 te planten kruiden-kubus.

KENNISGEVING EN VERZENDING VAN DE PRIJZEN

De winnaar zal op 16/09/2020 een  privé bericht op Instagram ontvangen waarin gevraagd wordt om zijn persoonlijke gegevens door  te geven.
De prijs zal binnen 5-10 openstaande dagen verzonden worden aan de winnaar na het onvangen van zijn persoonlijke gegevens.

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens is uitsluitend bestemd voor deelname aan deze wedstrijd.  De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.  De gegevens zullen verwijderd worden zodra ze voor het verloop van deze wedstrijd onnodig geworden zijn.

De prijzen kunnen niet worden overgedragen, noch ingewisseld voor hun geldequivalent, noch ingewisseld voor een andere prijs.

Als de prijs niet binnen 15 werkdagen na de trekking kan worden toegekend om redenen die verband houden met de winnaar zelf (vermelding van een onjuist postadres, enz.), Verliest de winnaar het voordeel van zijn prijs.

Ricola kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van laattijdige levering of verlies van het pakket met de prijs van de winnaar.

DEELNAME

Deze wedstrijd staat in principe open voor alle rechtmatige houders van een Instagram-account.
Deelname doo  minderjarige Instagram-gebruikers is afhankelijk van de goedkeuring van hun ouders. Minderjarigen die aan dit spel deelnemen zonder toestemming van hun ouders, zullen hun prijs niet ontvangen. Ricola behoudt zich het recht voor om een ​​bewijs van ouderlijke toestemming te vragen alvorens verder te gaan met de prijsuitreiking.

Medewerkers van Ricola en haar dochterondernemingen, evenals mensen die hebben deelgenomen aan het ontwerp en de uitvoering van de wedstrijd, mogen niet deelnemen.

Ook mensen die onder hun dak wonen en hun partner mogen niet deelnemen.

Enkel geregistreede gebruikers van Instagram kunnen deelnemen.

Deelname aan deze wedstrijd is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten, of een abonnement op een nieuwsbrief.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.
De transmissiekosten die door de gsm-operator of de internetprovider van de deelnemer in rekening worden gebracht, zijn voor eigen rekening.

Ricola behoudt zich het recht om bepaalde personen van deelname uit te sluiten om geldige redenen zoals het niet naleven van de deelnamevoorwaarden - waaronder meervoudige deelname, (poging tot) manipulatie, etc. In dergelijke gevallen behoudt Ricola zich ook het recht om een ​​gerechtelijke procedure in te leiden.

Als aan de uitsluitingsvoorwaarden is voldaan (in het bijzonder in geval van niet-naleving van deze deelnamevoorwaarden), kunnen de winnaars met terugwerkende kracht het voordeel van hun winst verliezen of worden verplicht deze terug te

Als de uitsluiting gebaseerd is op geldige redenen, kan de deelnemer geen enkele claim indienen tegen Ricola en het Agentschap, in het bijzonder voor gemaakte kosten of bestede tijd.

DIVERSEN

Deze wedstrijd is onderworpen aan de Zwitserse wetgeving, zonder rekening te houden met de Zwitserse regels inzake wetsconflicten.
Ricola is alleen aansprakelijk voor lichamelijk letsel (schade aan het leven, lichamelijke integriteit of gezondheid) in overeenstemming met de uitdrukkelijke garantie of de aansprakelijkheid van de fabrikant, evenals in geval van ernstig wangedrag, kwaadwillige handelingen of fraude.

De aansprakelijkheid van Ricola voor nalatige schending van de belangrijkste contractuele verplichtingen is beperkt tot schade die doorgaans te voorzien is.
Voor het overige is elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ricola uitgesloten.

ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJD

Ricola behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, te beëindigen of op te schorten met toestemming van de bevoegde autoriteiten als er belangrijke redenen voor zijn. Dit recht kan in het bijzonder worden uitgeoefend als de wedstrijd om technische of juridische redenen niet kan plaatsvinden zoals gepland.

 Als de annulering legaal is, kan er geen claim tegen Ricola worden ingediend.

De deelnemer kan deze deelnamevoorwaarden aanvragen door een gefrankeerde envelop te versturen naar : Ricola SA Brand & Communication Management, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufon.

VERDEDIGINGSRECHT

Deze wedstrijd heeft geen verband met Instagram en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Geen enkele inhoud die in verband met deze actie wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van Instagram, maar onder die van Ricola.

Ricola ontheft Instagram van elke actie die wordt ondernomen door een derde partij in verband met deze wedstrijd.

Eventuele opmerkingen, vragen of klachten dienen niet naar Instagram te worden gestuurd, maar rechtstreeks naar Ricola, op het adres : info@ricola.com.