Opphavsrett

Alle rettigheter forbeholdes. Tekst, bilder, grafiske fremstillinger, lyd-, animasjoner og videoer, så vel som layout knyttet til disse på Ricolas nettsider, er underlagt åndsverksloven og andre lover som angår åndsverk. Innholdet på disse nettsidene må ikke kopieres for kommersielle formål, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelige for tredjepart. Enkelte nettsider som anvendes av Ricola inneholder også bilder som er underlagt tredjeparts opphavsrett.

Kräuterzentrum“ © (urtesentrum) Simone Bossi, fotograf

Varemerkerett

Med mindre annet er angitt, er alle varemerker som er nevnt på Ricolas nettsteder beskyttet i henhold til varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Ricolas varemerker og samtlige firma- og produktlogoer som høres til foretaket. Varemerkene og designelementene som benyttes på våre nettsider er Ricola Group AGs åndsverk.

Ansvar

Dette nettstedet ble utarbeidet med største aktsomhet. Likevel kan vi ikke garantere riktigheten og nøyaktigheten av informasjonen nettstedet inneholder. Ethvert ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av dette nettstedet er utelukket, med mindre disse beror på forsett eller grov uaktsomhet fra Ricolas side.

Lisensrettigheter

Åndsverk, som patenter, varemerker og opphavsrettigheter som finnes på Ricolas nettside, er beskyttet av åndsverksloven. Via denne nettsiden blir det ikke gitt noen lisens til bruk av Ricolas eller tredjeparts åndsverk.

Online tvisteløsning (ODR)

Informasjon om online tvisteløsningen (gjelder kun for EU-land): Europakommisjonen har lagt til rette for en internettbasert tvisteløsningsplattform (ODR). Denne plattformen vil fungere som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister, som vedrører kontraktsrettslige forpliktelser ved kjøp av varer og tjenester via Internett.

Plattformen er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi vil ikke delta i en tvisteløsningsprosedyre foran et forbrukertvistutvalg.