De acties op de Facebook-pagina van Ricola voor inwoners van Nederland worden georganiseerd door Concorp BV, De Lind 28, 5061 HW, Oisterwijk, Nederland, ter promotie van het merk Ricola.
Door deelname aan de actie accepteer je deze actievoorwaarden.
Wanneer je de actievoorwaarden niet accepteert, mag je op geen enkele manier deelnemen aan de wedstrijd.
Wanneer je de actievoorwaarden accepteert, bevestig je dat je al voor je deelname aan de acie een Facebook-account had en je jezelf niet bij Facebook hebt aangemeld enkel om deel te nemen aan de actie.
 
Verloop
De acties lopen 2 dagen vanaf het moment dat de Facebook-bericht is geplaatst, waarin de actie genoemd en beschreven wordt.
Je kunt deelnemen aan de actie door een reactie te plaatsen onder het betreffende Facebook-bericht van Ricola, passend bij de betreffende actie.
 
Prijzen
Uit alle Facebook-gebruikers die het juiste antwoord als commentaar onder de Facebook-bericht geplaatst hebben, wordt door middel van willekeurige loting aan het einde van de actie de winnaar(s) bepaald.
De winnaar(s) ontvangt de prijs zoals omschreven in het Facebook-bericht.
 
Kennisgeving aan de winnaars en verzending van de prijzen
De winnaar(s) zal onmiddelijk na loting bericht krijgen via een commentaar onder zijn/haar reactie op het Facebook-bericht en hij/zij zal verzocht worden om via een persoonlijk bericht op Facebook zijn/haar adresgegevens te sturen.
De prijs wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het adres verzonden.
Het recht op de prijs is niet overdraagbaar, en de prijs kan ook niet contant worden uitbetaald of omgeruild.
Indien de prijs om redenen die bij de winnaar liggen (bv. opgave van een fout adres) niet binnen 15 werkdagen na de loting verzonden kan worden, dan vervalt het recht op de prijs.
Ricola is niet aansprakelijk indien de winnaar de prijs met vertraging ontvangt of wanneer de prijs verloren gaat bij de post.
 
Deelname
Alle rechtmatige eigenaars van een Facebook-account mogen in principe deelnemen aan de acties, indien woonachtig in Nederland.
Minderjarige Facebook-gebruikers mogen echter slechts deelnemen wanneer hun ouders akkoord gaan met hun deelname. Indien minderjarigen zonder toestemming van hun ouders deelnemen, kunnen zij geen prijs ontvangen. Daarom behoudt Ricola zich het recht voor om vóór het verzenden van de prijs een bewijs te vragen van de toestemming van hun ouders.
Medewerkers van Ricola en zijn dochtermaatschappijen en alle personen die op een andere manier betrokken zijn bij de acties mogen niet deelnemen aan de acties.
Alleen geregistreerde Facebook-gebruikers kunnen deelnemen aan de acties.
Deelname aan de acties is niet afhankelijk van de aankoop van producten of diensten of van inschrijving voor een nieuwsbrief.
Deelname aan de actie is gratis.
De transmissiekosten die ontstaan volgens het door de deelnemer gekozen tarief van zijn mobiele operator of internetprovider worden gedragen door de deelnemer zelf.
Ricola behoudt zich het recht om de deelname van individuele personen te weigeren wanneer daar gerechtvaardigde redenen voor bestaan, zoals bv. een overtreding van de deelnemingsvoorwaarden, meer bepaald meermalige deelname, (poging tot) manipulatie enz., en om dan gerechtelijke stappen te ondernemen
Wanneer de voorwaarden voor uitsluiting aanwezig zijn (met inbegrip van een overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden), kunnen prijzen ook achteraf ontzegd of teruggevraagd worden.
Uit de uitsluiting om wettige redenen ontstaan geen aanspraken voor de deelnemers tegenover Ricola en het agentschap; er bestaat meer bepaald geen recht op schadevergoeding voor gespendeerde kosten of tijd.
 
Overige bepalingen
Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.
Het verzenden van de prijs ontslaat Ricola van alle verplichtingen uit hoofde van de wedstrijd.
Ricola is wettelijk aansprakelijk voor lichamelijke letsels (schade aan leven, lichaam of gezondheid) volgens de uitdrukkelijke garantie of de productaansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid, kwaad opzet of misleiding.
Elke aansprakelijkheid van Ricola op grond van licht nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen wordt beperkt tot de normaal te voorziene schade.
Voor het overige wordt elke contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van Ricola uitgesloten.
 
Stopzetting van de acties
Ricola behoudt zich het recht voor om de wedstrijd met toestemming van de bevoegde autoriteiten om belangrijke redenen stop te zetten, te beëindigen of te onderbreken. Ricola kan in het bijzonder gebruikmaken van dit recht wanneer het om technische of juridische redenen geen correct verloop van de wedstrijd meer kan waarborgen.
Bij een rechtmatige stopzetting kan niemand Ricola voor wat dan ook aansprakelijk stellen.
 
Afstandsverklaring
De acties hebben geen enkele relatie met Facebook en worden op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Facebook is voor geen enkele inhoud verantwoordelijk die in het kader van de acties gepubliceerd werden.
De ontvanger van de informatie die de deelnemer opgeeft, is niet Facebook, maar Ricola.
Ricola vrijwaart Facebook van alle aanspraken van derden in verband met deze wedstrijd.
Alle vragen, commentaren of klachten in verband met deze wedstrijd moeten niet gericht worden tot Facebook, maar tot Ricola via socialmedia@ricola.com.