DEELNEMINGSVOORWAARDEN VOOR RICOLA-ACTIES OP FACEBOOK

De Ricola-wedstrijd op Facebook wordt georganiseerd door Ricola AG, Baselstrasse 31, CH-4242 Laufen, Zwitserland („Ricola").

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard je de volgende deelnemingsvoorwaarden. 
Wanneer je de deelnemingsvoorwaarden niet aanvaardt, mag je op geen enkele manier deelnemen aan de wedstrijd. 
Wanneer je de deelnemingsvoorwaarden aanvaardt, bevestig je dat je al voor je deelname aan deze wedstrijd een account bij FACEBOOK had en je niet bij FACEBOOK hebt aangemeld om deel te nemen aan de wedstrijd.

Verloop

De acties lopen 2 dagen vanaf het moment dat het Facebook-bericht is geplaatst waarin de actie wordt genoemd en beschreven.
Je kunt aan de actie deelnemen door een reactie te plaatsen onder het betreffende Facebook-bericht van Ricola voor de betreffende actie.

TE WINNEN

Onder alle Facebook-gebruikers die het juiste antwoord als commentaar onder het bericht geplaatst hebben, wordt aan het einde van de wedstrijd één willekeurige gebruiker uitgeloot.

KENNISEVING AAN DE WINNAARS EN VERZENDING VAN DE PRIJZEN

De winnaar/ares zal onmiddellijk na de loting bericht krijgen via een commentaar onder het Facebook-bericht en hij/zij zal worden verzocht om zijn/haar postadres per e-mail naar socialmedia@ricola.com te sturen.

De prijs wordt binnen de 5 werkdagen verzonden.

Het recht op de prijs is niet overdraagbaar en de prijs kan ook niet contant worden uitbetaald of omgeruild.
Indien de prijs om redenen die bij de persoon van de winnaar of winnares liggen (bv. opgave van een fout adres) niet binnen de 15 werkdagen na de loting verzonden kan worden, dan vervalt het recht op de prijs.

Ricola is niet aansprakelijk indien de winnaar/ares de prijs met vertraging ontvangt of wanneer die verloren gaat bij de post.

DEELNEMING

Alle rechtmatige eigenaars van een Facebook-account mogen in principe deelnemen aan de wedstrijd.
Minderjarige Facebook-gebruikers mogen echter slechts deelnemen wanneer hun ouders akkoord gaan met hun deelname. Indien minderjarigen zonder toestemming van hun ouders deelnemen, kunnen zij geen prijs ontvangen. Daarom behoudt Ricola zich het recht voor om vóór het verzenden van de prijs een bewijs te vragen van de toestemming van hun ouders.
Voltijdse en deeltijdse medewerkers van Ricola en zijn dochtermaatschappijen en alle personen die hebben meegewerkt aan het ontwerpen en uitvoeren van de wedstrijd mogen er niet aan deelnemen.
Ook verwanten die met deze personen onder één dak wonen en hun levenspartner zijn uitgesloten.
Alleen geregistreerde FACEBOOK-gebruikers/sters kunnen deelnemen.
De deelname is niet afhankelijk van de aankoop van producten of diensten of inschrijving voor een nieuwsbrief.

De deelname aan het spel is gratis.

De transmissiekosten die ontstaan volgens het door de deelnemer/ster gekozen tarief van zijn mobiele operator of internetprovider worden gedragen door de deelnemer/ster zelf.
Ricola behoudt zich het recht voor om de deelname van individuele personen te weigeren wanneer daar gerechtvaardigde redenen voor bestaan, zoals bv. een overtreding van de deelnemingsvoorwaarden, meer bepaald meermalige deelname, (poging tot) manipulatie enz. en om dan gerechtelijke stappen te ondernemen.
Wanneer de voorwaarden voor uitsluiting aanwezig zijn (met inbegrip van een overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden), kunnen prijzen ook achteraf ontzegd of teruggevraagd worden.

Uit de uitsluiting om wettige redenen ontstaan geen aanspraken voor de deelnemers tegenover Ricola en het agentschap; er bestaat meer bepaald geen recht op schadevergoeding voor gespendeerde kosten of tijd.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Zwitserse recht met uitsluiting van de Zwitserse collisieregels.
Het verzenden van de prijs ontslaat Ricola van alle verplichtingen uit hoofde van de wedstrijd.
Ricola is wettelijk aansprakelijk voor lichamelijke letsels (schade aan leven, lichaam of gezondheid) volgens de uitdrukkelijke garantie of de productaansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid, kwaad opzet of misleiding.
Elke aansprakelijkheid van Ricola op grond van licht nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen wordt beperkt tot de normaal te voorziene schade.
Voor het overige wordt elke contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van Ricola uitgesloten.

STOPZETTING VAN DE WEDSTRIJD

Ricola behoudt zich het recht voor om de wedstrijd met toestemming van de bevoegde autoriteiten om belangrijke redenen stop te zetten, te beëindigen of te onderbreken. Ricola kan in het bijzonder gebruikmaken van dit recht wanneer het om technische of juridische redenen geen correct verloop van de wedstrijd meer kan waarborgen.

Bij een rechtmatige stopzetting kan niemand Ricola voor wat dan ook aansprakelijk stellen.

AFSTANDSVERKLARING

Deze wedstrijd heeft geen enkele relatie met FACEBOOK en wordt op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. FACEBOOK is voor geen enkele inhoud verantwoordelijk die in het kader van deze actie gepubliceerd werd.
De ontvanger van de informatie die de deelnemer/ster opgeeft, is niet FACEBOOK, maar Ricola.

Ricola vrijwaart FACEBOOK van alle aanspraken van derden in verband met deze wedstrijd.
Alle vragen, commentaren of klachten in verband met deze wedstrijd moeten niet gericht worden tot FACEBOOK, maar tot Ricola viasocialmedia@ricola.com.